Privacy policy

Best of Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Best of Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Best of Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Best of Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de reis en reis gerelateerde producten;
 • Het uitvoering geven aan de reis;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht / boeking en/of aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Best of Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Nationaliteit;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Reisdocumentnummer & geldigheid;
 • Thuisblijversgegevens;
 • Bankrekening;
 • Kenteken auto;
 • Paspoortkopie met voorlegger.

Het kan per reis verschillen welke persoonsgegevens vereist zijn. Indien het bijzondere persoonsgegevens betreft zullen wij hiervoor middels een aparte verklaring schriftelijk toestemming vragen.

Indien u thuisblijversgegevens aan ons verstrekt gaan wij ervan uit dat u de thuisblijvers er zelf over informeert dat wij hun gegevens verwerken en uitsluitend zullen gebruiken in geval van nood.

Uw persoonsgegevens worden door Best of Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Wij kunnen ons voorstellen dat u het fijn vindt als wij uw gegevens langer bewaren. Wij zullen dit alleen doen als u hier schriftelijke toestemming voor gegeven heeft. Op deze manier blijft geregistreerd welke reizen u in het verleden gemaakt heeft. U kunt dit ook blijven zien in uw eigen reisoverzicht. Heeft u hiervoor nog geen login? Vraag deze dan aan bij uw reisadviseur.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Best of Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Best of Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Best of Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer u zich weer uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens automatisch verwijderd.


Verwerking van persoonsgegevens van potentiele klanten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van potentiele klanten en/of geïnteresseerde worden door Best of Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming;
 • Afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Sociale Media;
 • Een ingevuld contactformulier op de website en/of email met verzoek om informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Best of Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Nationaliteit;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Best of Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiele klant en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van onze ICT-voorzieningen;
 • Het verzorgen van onze website en het onderhouden daarvan;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • De uitvoering van uw reis aan de leveranciers en/of uitvoerende partijen welke op uw reisovereenkomst worden genoemd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen en buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Best of Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Best of Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Best of Travel Meijerijstraat 1 5461 HK  Veghel info@bestoftravel.nl

De privacy policy is tevens van toepassing op onze fysieke kantoren in Gemert, Heesch, Rosmalen en Uden (tevens handelend onder de naam Krooder Reizen).


Cookiebeleid

Best of Travel maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'.

Geplaatste functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk het overzicht om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet functionele cookies

Alleen met uw toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst. Niet functionele cookies bevorderen uw winkelgemak door aan de hand van uw klikgedrag passende aanbiedingen te doen. Bekijk het overzicht om een overzicht te krijgen van de cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Blokkeren van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen

We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt: info@bestoftravel.nl


Social Media

Best of Travel gaat graag met u en andere volgers en bezoekers van onze social media kanalen het dialoog aan over haar organisatie of producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Best of Travel volgt actief verschillende websites en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en blogs. Hierbij worden (toekomstige) discussies op deze kanalen gevolgd. Best of Travel zal (pro)actief met individuele, relevante vragen en opmerkingen omgaan en indien nodig beantwoorden. Best of Travel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Best of Travel (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Best of Travel is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan via haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Best of Travel.

Laatste wijziging aan dit document: 25-05-2018